Gebruiksvoorwaarden EFT videoportal

Gebruiksvoorwaarden van het EFT videoportal

 De gesprekken die u in de video's op deze portal kunt bekijken zijn met ongelooflijk veel zorgvuldigheid en liefde tot stand gekomen. Het is de intentie geweest van alle betrokkenen, zowel voor als achter de camera, om alle gesprekken vanuit onze medemenselijkheid; oprecht en waardevrij, weer te geven.

 Onze diepe waardering gaat in het bijzonder uit naar de stellen die zo moedig zijn geweest om hun persoonlijke verhalen en proces voor de camera te delen. Wij willen u vragen met een zelfde zorgvuldigheid en respect om te gaan met de aan u beschikbaar gestelde persoonlijke gesprekken.

 De hier na volgende artikelen van de gebruikersovereenkomst zijn vanuit dit zelfde perspectief opgesteld.

 Algemene Voorwaarden

Stichting EFT Nederland biedt een gepersonaliseerde service in abonnementsvorm die toegang biedt tot series en films ('EFT Nederland-content') die via internet worden gestreamd naar bepaalde tv's, computers en andere apparaten met een internetverbinding ('compatibele apparaten').

Het gebruik van onze service is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over 'de EFT Nederland-service', 'onze service' of 'de service', bedoelen we de gepersonaliseerde service die door EFT Nederland wordt geleverd voor het ontdekken en kijken van EFT Nederland-content, met inbegrip van alle opties en functies, aanbevelingen en reviews, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die is verbonden aan onze service.

1. Toegang – abonnement

1.1Je hebt recht op onbeperkt gebruik van EFT Nederland-content voor de duur waarvoor je een abonnement hebt gekocht.

1.2 Als je gebruik wilt maken van de EFT Nederland-service, moet je beschikken over internettoegang en een compatibel apparaat.

1.3 Na activering van je account krijg je toegang tot de EFT Nederland-content.

1.4 Je accountgegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden afgegeven, overgedragen of verkocht worden aan derden.

2. Toegang – beëindiging  

De toegang tot de EFT Nederland-content is beperkt tot de duur waarvoor je abonnement loopt. Na deze periode vervalt je account automatisch. Als je weer toegang tot de EFT Nederland-content wilt krijgen, moet er opnieuw een abonnement gekocht worden, waarvoor een nieuwe login zal worden verstrekt.

3. Gebruiksvoorwaarden voor de EFT Nederland-service

3.1 Je moet minimaal achttien jaar zijn om gebruik te maken van de EFT Nederland-service. Minderjarigen mogen alleen gebruik maken van de service onder toezicht van een volwassene.

3.2 De EFT Nederland-service en de content die via de service beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Tijdens je EFT Nederland-abonnement verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de EFT Nederland-service te gebruiken en EFT Nederland-content te kijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

3.3 Aanvullend op artikel 3.2 geldt dat EFT- therapeuten, die vermeld staan op de therapeutenlijst van Stichting EFT Nederland op www.eft.nl, de EFT Nederland-content beroepsmatig mogen gebruiken als ondersteuning tijdens het geven van een Houd me Vast cursus of als onderdeel van een EFT partner-relatietherapie.

3.4 De EFT Nederland-service en de content die via deze service beschikbaar is, mag niet voor opleidings- en trainingsdoeleinden worden gebruikt. Uitsluitend in opleidingen en trainingen. die door Stichting EFT Nederland georganiseerd worden en worden verzorgd door (docenten van) Stichting EFT Nederland zal EFT Nederland-content gebruikt mogen worden.

3.5 Je stemt ermee in om de EFT Nederland-service, met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgeving en voorschriften, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van het gebruik van de service of content. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de EFT Nederland-service, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je stemt er ook mee in om de content bescherming van de EFT Nederland-service niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de EFT Nederland-service; software of andere producten of processen die via de EFT Nederland-service toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de EFT Nederland-service te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de EFT Nederland-service te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's. We kunnen je gebruik van onze service beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de service op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

3.6 De beeldkwaliteit van de EFT Nederland-content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Hoelang het duurt voordat EFT Nederland-content wordt gestart, hangt af van een aantal factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte op dat moment, de geselecteerde content, en de configuratie van je compatibele apparaat.

4. Wachtwoorden en accounttoegang.

Degene die het EFT Nederland-account heeft gemaakt (de 'Accounteigenaar'), is verantwoordelijk voor 1. de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account en 2. alle activiteiten die plaatsvinden via het EFT Nederland-account. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, EFT Nederland of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om de inloggegevens, waaronder het wachtwoord,  aan personen buiten de huiselijke kring ter beschikking te stellen.

5. Diversen

5.1 Toepasselijk recht.Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

5.2 Ongevraagde materialen. EFT Nederland accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor EFT Nederland-content en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen EFT Nederland-content of -programmering en materialen of ideeën die aan EFT Nederland zijn verstrekt.

5.3 Klantenondersteuning. Als je hulp nodig hebt met je account of problemen met het bekijken van de EFT Nederland-content, kun je een e-mail sturen naar info@eft.nl en daarin je vraag stellen. We zullen hier op werkdagen binnen 24 uur op reageren.

5.4 Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

5.5 Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden.EFT Nederland kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

5.6 Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

5.7 Beschikbaarheid. Stichting EFT Nederland heeft afspraken met derden gemaakt om de EFT Nederland-service optimaal beschikbaar te houden. Stichting EFT Nederland geeft geen garantie met betrekking tot de toegankelijkheid van de EFT Nederland-service.

5.8 Disclaimer. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de EFT Nederland-service wordt door Stichting EFT Nederland uitdrukkelijk afgewezen.

 

Laatst bijgewerkt: 29 november 2018