Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Stichting EFT Nederland vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Wij willen echter met je samenwerken op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid. Wij geloven in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Bij een klacht of conflict zullen wij dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, dienst en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen, Stichting EFT Nederland, hierna te noemen: 'EFT NL', en een klant, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

EFT NL verklaart dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle trainingen, congressen en bijeenkomsten in het open aanbod van EFT NL waarvoor men zich individueel bij EFT NL kan inschrijven. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle aankopen in een door EFT NL beheerde webshop, de inschrijving voor het deelnemerschap van de EFT community en 'Houd me Vast' online. Zie hieronder voor aanvullende voorwaarden voor 'Houd me Vast' online én het EFT videoportal of klik hier.

Onder 'bijeenkomsten' worden onder andere masterclasses, studiedagen en symposia verstaan. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van EFT NL voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen: uitgevoerd binnen de organisatie van de klant én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de klant is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de klant.

Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd vóór.

Mondelinge mededelingen van medewerkers van EFT NL binden EFT NL niet, tenzij deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van EFT NL schriftelijk aan de klant worden bevestigd.

De door EFT NL opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegen­bewijs door de klant. Een door EFT NL verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de klant op de dag van verzending, tenzij de klant bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheids­problemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant, komt dit voor risico van de klant.

Aanvullende gebruiksvoorwaarden

'Houd me Vast' online en EFT videoportal

De gesprekken met de stellen die je tijdens de online 'Houd me Vast'-cursus en in ons videoportal kunt bekijken zijn met ongelooflijk veel zorgvuldigheid en liefde tot stand gekomen. Het is de intentie geweest van alle betrokkenen, zowel voor als achter de camera, om alle gesprekken vanuit onze medemenselijkheid oprecht en waardevrij weer te geven.

Onze diepe waardering gaat in het bijzonder uit naar de stellen die zo moedig zijn geweest om hun persoonlijke verhalen en proces voor de camera te delen. Wij willen u vragen met eenzelfde zorgvuldigheid en respect om te gaan met de aan u beschikbaar gestelde persoonlijke gesprekken.

Aanvullende gebruiksvoorwaarden 'Houd me Vast' online en EFT videoportal

Deel pagina