Oproep: Deelnemers aan het Houd me vast platform Nederland gezocht

  • 13 juli, 2018;

Op 14 juni 2018 heeft het bestuur van Stichting EFT Nederland het Houd me vast platform Nederland opgericht. 

Het Houd me vast programma bestaat reeds geruime tijd, en er zijn reeds veel therapeuten in getraind. Tocht lijkt het door een beperkt aantal therapeuten te worden uitgevoerd. Aanbieders ervaren het vaak als lastig om de groep gevuld te krijgen en inhoudelijk is het toch een andere werkwijze dan een therapeutische setting met 1 stel. Juist als relatie APK in het kader van preventie, of juist als start of afsluiting van een partner-relatie therapie kan de HMV cursus zo van meerwaarde zijn. Zie hiervoor ook de wetenschappelijke onderbouwing van het onderzoek van Henk Jan Conradi van de UVA ism met stichting EFT Nederland.

Doelstellingen van het landelijke Houd me vast platform:

  1. Vergroten van de bekendheid van het HMV- programma bij het algemene publiek
  2. Vergroten van het aantal aangeboden cursussen en een meer evenwichtige spreiding over het land
  3. Innovatie 
  4. Bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het programma bij de verschillende doelgroepen.
  5. Deskundigheidsbevordering voor de aanbieders, met verdieping van de verschillende ervaringen per doelgroep.

Er zijn inmiddels verschillende therapeuten die ervaring hebben opgedaan met specifieke doelgroepen, zoals onder andere ouders met jonge kinderen, ouderen, same sex couples, palliatieve zorg, nieuwe samengestelde gezinnen. We zien het plaform als een goede mogelijkheid om alle krachten te bundelen en samen ervaringen met elkaar uit te wisselen, te verdiepen, te ontwikkelen en wat al niet meer.

We willen dan ook iedereen die hieraan zou willen bijdragen uitnodigen voor een eerste verkennende bijeenkomst van het platform op donderdagavond 13 september om 19.30u - 21.30u bij A Solution. Het doel van de avond is kennismaken, ontmoeten, behoeften inventariseren, delen, ideeen genereren en mogelijkheden verkennen. Je kunt je aanmelden bij info@houdmevastplatform.nl

Met het 10 jarig bestaan van Stichting EFT Nederland in het vooruitzicht, vinden wij het de hoogste tijd om een speciaal Mini-symposium over de Houd me vast cursus te organiseren op dinsdagavond 27 november 2018. Op deze avond worden de nederlandse films bij de cursus officeel gepresenteerd, en is de officiele lancering van het Houd me vast platform. Input voor de verdere invulling van deze avond wordt ook verkregen vanuit de eerste bijeenkomst van het platform op 13 september.