(For English, see below)

Op vrijdag 10 juni 2022 vindt de zevende editie van het EFT Congres plaats. Het thema is ‘Heelheid in een versnipperde wereld’. Lieven Migerode geeft de lezing: Heelheid en (ver)Deeldheid. Ontmoet Lieven! 

“Mijn naam is Lieven Migerode. Klinisch Psycholoog, EFT-trainer, oprichter en voorzitter van EFT België vzw.” 

Wat weten de meeste mensen niet van jou? 

“Dat ik, zoals hopelijk elke grootvader, bijzonder trots en hoopvol ben voor mijn vier kleinkinderen. Tegelijkertijd ben ik ook bezorgd over de wereld/planeet die we voor hen achterlaten.” 

Wat heb jij met het thema ‘Heelheid in een versnipperde wereld?’ 

“Het schrijven over de liefde houdt me al lang bezig (Ik zie u graag, Lannoo, 2015). Een dialoog voor een mogelijke tendens tot 'ikkigheid' in delen van de samenleving. Omdat liefde altijd ook gevend is, vormt ze tegengewicht.” 

Hoe haak je aan op dit onderwerp op het EFT congres in 2022? 

“Hoe kunnen we een begrip als ‘heelheid’ begrijpen? Zijn er meerdere manieren? Wat zijn dan mogelijke implicaties van onze keuze? Is (ver)deeldheid noodzakelijk voor heelheid? Zijn we als psychotherapeuten, en zeker als EFT-Psychotherapeuten, heelmeesters? Bevorderen we heelheid? Hoe dan? Komen we zo soms in de buurt van heiligheid?” 

Lieven: “Veel vragen en een paar antwoorden die weer nieuwe vragen oproepen. Altijd in het licht van verbinding met de mens en het leven.” 

Waarom zou iedereen naar het congres moeten komen? 

“Omdat het EFT congres in Nederland steeds een groot verbindend feest van gelijkgezinden is.” 

Meer over Lieven: https://www.lievenmigerode.com/  

 

ENGLISH

The seventh edition of the EFT Congress will take place on Friday, June 10, 2022. The theme is 'Wholeness in a fragmented world'. Lieven Migerode gives the lecture: Wholeness and Dividedness. Meet Lieven! 

“My name is Lieven Migerode. Clinical Psychologist, EFT trainer, founder and president of EFT Belgium vzw.” 

What do most people not know about you? 

“That, like hopefully every grandfather, I am extremely proud and hopeful for my four grandchildren. At the same time, I am also concerned about the world/planet we are leaving behind for them.” 

What is your connection with the theme 'Wholeness in a fragmented world?' 

“Writing about love has been on my mind for a long time (Ik zie u graag, Lannoo, 2015). A dialogue for a possible tendency to 'self centeredness' in parts of society. Because love is always also giving, it forms a counterweight.” 

How do you tap into this topic with your lecture? 

“How can we understand a concept like 'wholeness'? Are there multiple ways? What are the possible implications of our choice? Is division necessary for wholeness? As psychotherapists, and especially as EFT Psychotherapists, are we healers? Do we promote wholeness? How? Are we getting close to holiness like this?” 

Lieven: “Many questions and a few answers that raise new questions. Always in the light of connection with people and life itself.” 

Why should everyone join the congress? 

“Because the EFT Congress in the Netherlands is always a great connecting party of like-minded people.” 

Learn more about Lieven: https://www.lievenmigerode.com/  

 

 

Deel artikel