(For English, see below)

"Mijn grootmoeder leerde me dat 'de man de vrouw alleen vanaf haar middel en lager hoefde te kennen'." 

Met trots presenteren we je een van onze sprekers en workshopleiders op het EFT Congres: Kyriaki Polychroni. Wil je gezamenlijk reflecteren op een persoonlijk en collectief gevoel van gehechtheid? En daarnaast onderzoeken hoe we onze cliënten kunnen helpen hun gevoel van heelheid in zichzelf terug te vinden in relaties? 

Wees welkom op 10 juni 2022! 

Over ‘heel’ worden 

“Wat de meeste mensen niet van mij weten? Een van de redenen waarom ik therapeut ben geworden, is dat mijn grootmoeder me leerde dat 'de man de vrouw alleen vanaf haar middel en lager hoefde te kennen’.” 

“Ik was meteen geïnteresseerd in het thema ‘Heelheid in een gefragmenteerde wereld’, omdat het een gebied raakt dat zo relevant is voor de realiteit van vandaag. Het behandelt een sociaal-politiek fenomeen op persoonlijk en relationeel niveau. Als systemisch wetenschapper ben ik altijd geïntrigeerd door het verkennen en verbinden van alle niveaus in therapie en training. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan het congres door ‘heel’ aanwezig te zijn en door ideeën en ervaringen uit mijn werk te delen. Ook sta ik open ​​om van anderen te leren, zodat we samen een wederzijds bevredigende verbinding kunnen creëren.” 

Presentatie: ‘Re-piecing’ Together: gehechtheid erfgoed en kwetsbaarheid 

“Fragmentatie is de realiteit van onze tijd. Geregeerd door snelle, onvoorspelbare wereldwijde veranderingen die in ons leven worden gebracht door technologische vooruitgang. In onszelf, in onze relaties met belangrijke anderen en met die van onze ‘global village’. Dit, gekoppeld aan de huidige bedreiging van ons bestaan ​​door de wijdverbreide pandemie, creëert vaak een gevoel van angst en verlies van ons persoonlijke en collectieve gevoel van heelheid.” 

“In deze presentatie zullen we het proces van gehechtheidserfgoed en traditionele ervaringen oproepen, met als doel cliënten te helpen genezen van verlies en de daaruit voortvloeiende fragmentatie. Bij EFT kan het vasthouden van de ander in verdriet worden gezien als een unieke kans om hem/haar te begeleiden in een proces van reorganisatie van zichzelf en patronen in relaties. Door het verdriet en trauma van verlies aan te gaan, wordt een transformationeel proces van ‘herschikken’ in gang gezet. Daarnaast putten we uit de wijsheid van de meer traditionele culturen en hun collectieve processen van omgaan met verdriet en fragmentatie." 

Aanvullende workshop 

“In de complementaire workshop gaan we op een ervaringsgerichte reis naar het werken met emoties. Deze emoties liggen ten grondslag aan het proces van genezing. Het coördineert onze intense behoefte om heelheid te herwinnen op een nieuw persoonlijk, relationeel en collectief niveau.” 

Over Kyriaki 

Kyriaki Polychroni (MA, CGP, LMFT) is psycholoog en psychotherapeut voor stellen en gezinnen in Griekenland. Ze is een gecertificeerd EFT-therapeut, supervisor en trainer die traint in tal van landen in Europa en Iran. Daarnaast is ze oprichter en directeur van het EFT Greek Network en bekleedt ze een langdurige positie in de Wetenschappelijke Raad en Faculteit van het Atheense Instituut van Anthropos (het eerste centrum dat gezinstherapie in Europa toepast, red.). Ze is de oprichter en coördinator van het EFT Greek Network en bestuurslid van ICEEFT. 

Kyriaki wordt internationaal erkend om haar langdurige toewijding aan gezinstherapie in Europa. In 2016 ontving ze de European Family Therapy Association (EFTA)-prijs voor haar bijdrage aan het werkveld. Ze is EFTA's voormalig voorzitter en erevoorzitter van de European Chamber of Family Therapy Training Institutes. Kyriaki wordt gewaardeerd om haar belangrijke rol in het netwerk en het onderwijzen van trainers voor gezinstherapie in Europa. 

We kijken enorm uit naar haar komst! Ben je er ook bij? 

Klik hier om je in te schrijven voor het Congres.

 

 

 

 

“My grandmother taught me that ‘the man should know the woman only from the waist down’.” 

 

We proudly present one of our speakers and workshop hosts at the EFT Congress: Kyriaki Polychroni. Do you want to experientially reflect on personal and collective attachment heritage? And also explore how we can help our clients regain their sense of wholeness of self in relationships characterized by fragmentation and loss?  

Join us at June 10th ! 

Become wholey 

“What most people don’t know about me? One of the reasons I became a couple therapist is that my grandmother taught me that ‘the man should know the woman only from the waist down’. I hope to contribute to the Congress by being ‘wholey’ present, by sharing ideas and experiences from my work. And also being open to learn from others so that we may together co-create a mutually satisfying connection.” 

I was immediately interested in the theme ‘Wholeness in a Fragmented World’ since it touches an area so relevant to today’s reality. It addresses a socio-political phenomenon on the personal and relational level and, as a systemic scientist, I am always intrigued by exploring and connecting all levels in therapy and training.” 

Presentation: ‘Re-piecing’ Together: attachment heritage and vulnerability  

“Fragmentation - the reality of our era. Governed by rapid unpredictable global changes brought in our lives by advancements in technology … in ourselves, our relationships with significant others and with those of our “global village” … coupled by today’s threat to our existence from the widespread pandemic, often creates a sense of fear and loss of our personal and collective sense of wholeness.” 

“In this presentation, we will explore the process of evoking attachment heritage and traditional, intergenerational experiences to foster clients’ healing from loss and consequent fragmentation. In EFT, holding the other in grief, can be seen as a unique opportunity to guide her/him in a process of re-organization of self and patterns of relating. Going through the grief and trauma of loss becomes a transformational “re-piecing” process into the making of new meaning.” 

“We shall also draw upon the wisdom of more traditional cultures in their collective processes of dealing with grief and fragmentation.” 

Complementary workshop 

“In the complementary workshop, we will embark on an experiential journey into working with emotions underlying the process towards ‘re-piecing together’ - the healing process of coordinating our intense need to regain wholeness on a new personal, relational and collective level.” 

 

About Kyriaki 

Kyriaki (MA, CGP, LMFT) is a Psychologist, Couple and Family Psychotherapist in Greece. She is a Certified EFT Therapist, Supervisor and Trainer who trains in numerous countries in Europe and in Iran. She is the Founder and Director of the EFT Greek Network and holds a long-standing position on the Scientific Council and Faculty at the Athenian Institute of Anthropos – the first center to practice family therapy in Europe. She is the Founder and Coordinator of the EFT Greek Network and is an ICEEFT Board Member.  

Kyriaki is well recognized for her long-standing dedication to Family Therapy in Europe and was honored with the 2016 European Family Therapy Association (EFTA) award for her contribution to the field. She is EFTA’s Past President and Honorary Chair of the European Chamber of Family Therapy Training Institutes. She is appreciated for her major role in the networking and mutual learning of Family Therapy Trainers in Europe.  

We are looking forward to her warm presence! Hope to see you there. 

Click here to register for the EFT Congres.

 

 

 

Deel artikel